Happening

ประกาศกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า (Coronavirus)

By 27 January 2020 No Comments

ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ตระหนักและมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการเพื่อตอบรับนโยบายของทางภาครัฐในการคุมเข้มการแพร่ระบาด รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้าและนักท่องเที่ยว จึงได้กำหนดมาตรการป้องปราม โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้

1. มาตรการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ และฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการทุกจุด ทั้งในคอมเพล็กซ์และพื้นที่บริการในท่าอากาศยาน ทุกสาขา รวมถึงโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และตึก คิง เพาเวอร์ มหานคร โดยมีการฉีดและอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา และ H1N1 ทุกสาขา ตั้งแต่คืนวันที่ 25 มกราคม และดำเนินการต่อเนื่องด้วยการทำซ้ำทุก 2 สัปดาห์ ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงจุดที่มีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก

2. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน โดยพนักงานปฏิบัติงานหน้าร้านให้สวมหน้ากากอนามัย N95 พร้อมเพิ่มจุดให้บริการเจลล้างมือสำหรับลูกค้า พร้อมการเช็ดทำความสะอาดซ้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสสาธารณะ

3. ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานรับทราบ รวมถึงการให้ลูกค้าร่วมกันตระหนักรู้

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาต่อไป