HappeningKing Power & Disney’s Endless Celebrations

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ สนับสนุนรถเข็นและรถสามล้อโยกเพื่อคนพิการ

By 17 December 2018 No Comments

เอมอร  ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ พร้อมด้วย เนตรชนก ทวีศรี ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมมอบเงินสนับสนุน “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” รวมมูลค่า 600,000 บาท เพื่อจัดหารถเข็นและรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการที่ด้อยโอกาส โดยมี กิตติพงษ์  หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิก มูลนิธิคนพิการไทย และ เกรียงไกร วัตรภูศักดิ์ ตัวแทนจากมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งได้พาน้อง ๆ และทีมงานมูลนิธิคนพิการไทย เยี่ยมชมบริเวณงาน “คิง เพาเวอร์ แอนด์ ดีสนีย์ เอนด์เลส เซเลเบรชั่นส์” (King Power and Disney’s Endless Celebrations) สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ