HappeningKing Power Mahanakhon

คิง เพาเวอร์ มหานคร ร่วมกับ
สมาคมดาราศาสตร์ไทย
จัดกิจกรรมชม
“สุริยุปราคาบางส่วน”
จากจุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร

By 23 June 2020 No Comments

คิง เพาเวอร์ มหานคร ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมพิเศษพร้อมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาบางส่วน” ที่เกิดขึ้นเหนือท้องฟ้ากรุงเทพมหานคร ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ จากมหานคร สกายวอล์ค จุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ โดยมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องดาราศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาบางส่วน” ครั้งนี้ เกิดขึ้นทั่วทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นเกิดขึ้นระหว่างเวลา 13.11 น. – 16.10 น. (ช่วงบังเต็มที่เวลา 14.49 น.) ซึ่งในโอกาสนี้ ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้ทำการถ่ายทอดสดพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของทางสมาคมฯ จากชั้น 78 ของ คิง เพาเวอร์ มหานคร จุดชมวิวชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ณ ความสูง 314 เมตร ซึ่งถือเป็นจุดที่สูงที่สุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงาม รวมทั้งมีความเหมาะสมต่อการชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์โดยปราศจากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บดบัง โดยนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้รับ “แว่นสุริยะ” ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย เพื่อใช้สำหรับการชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมทางดาราศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดขึ้น ณ มหานคร สกายวอล์ค ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง คิง เพาเวอร์ มหานคร และสมาคมดาราศาสตร์ไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทางเลือกใหม่ในการรับชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ใจกลางกรุงเทพมหานครให้แก่ผู้ที่สนใจ