HappeningHappening 128Number 128Power Happening

Power Happening:
Golden Place

By 10 June 2019 No Comments

GOLDEN PLACE

@ King Power Suvarnabhumi Airport

เปิดให้บริการนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้ว สำหรับร้านโกลเด้น เพลซ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 จุดจำหน่ายฝั่งตะวันตก และตะวันออก ร้านโกลเด้น เพลซ ภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำมาจำหน่าย เน้นสินค้าแปรรูป ผลไม้อบแห้ง และสินค้า OTOP ที่เหมาะเป็นของฝากให้แก่นักเดินทาง สาขานี้นับเป็นสาขาที่ 17 ของร้านโกลเด้น เพลซ หนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต มีความหลากหลายและราคายุติธรรม เป็นต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทย ที่ทำธุรกิจแบบยั่งยืน เน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากล จากโครงการส่วนพระองค์ โครงการในพระราชดำริ โครงการหลวง กลุ่มเกษตรกรและชุมชนต่างๆ จากหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทย