Happening

HAPPENING
คิง เพาเวอร์ คว้าสองรางวัล CSR ระดับโลก
The International CSR
Excellence Awards 2022
และ Global Good Governance (3G)
Awards 2022
ตอกย้ำจุดยืนบริษัทที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในเวทีระดับโลก

By 19 August 2022 No Comments

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ได้รับสองรางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีระดับโลก The International CSR Excellence Awards 2022 และ Global Good Governance (3G) Awards 2022 ด้านโครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยม และการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำจุดยืนบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในเวทีระดับโลก ด้วยความมุ่งมั่นสนับสนุนศักยภาพคนไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยพลังคน ไทย

นับเป็นครั้งแรก! ที่บริษัทในประเทศไทยได้รับรางวัลในเวทีระดับโลกอย่าง The International CSR Excellence Awards 2022 โดย The Green Organisation ประเทศสหราชอาณาจักร องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลที่ไม่แสวงผลกําไร เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี 1994 เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ สามารถคว้ารางวัลโครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมในสาขา Community Commitment (การอุทิศตนเพื่อชุมชน) จากโครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ที่สนับสนุนศักยภาพของคนไทย เน้นการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของรากฐานการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ครอบคลุม 3 แกนหลัก คือ กีฬา ดนตรี และชุมชน ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลเพียง 31 โครงการ ใน 12 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี ตุรเคีย อินเดีย สหราชอาณาจักร โปแลนด์ กาตาร์ มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย

ทั้งนี้นอกจาก คิง เพาเวอร์ แล้ว ยังมีบริษัทชั้นนําอื่นๆ ในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่ให้ความสําคัญกับโครงการเพื่อสังคมเฉกเช่นเดียวกัน อาทิ โคคา-โคล่า เชลล์ คาร์ลสเบิร์ก ยูนิลีเวอร์ และเนสท์เล่ เป็นต้น

สําหรับรางวัล 3G Socially Responsible Business Award 2022 ในฐานะองค์กรที่ดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม จากเวที Global Good Governance (3G) Awards 2022 ที่จัดโดย Cambridge IFA International Financial Advisory บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินจากประเทศอังกฤษนั้น เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท หรือบุคคลในระดับนานาชาติ ที่ให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม มีนโยบาย และเป้าหมายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

อย่างต่อเนื่อง หรือริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ยังประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความยั่งยืนในมิติต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัย 5 แกนหลัก คือ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม ความยั่งยืน ผลที่ได้ และด้านนวัตกรรม

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “สองรางวัลนี้เป็นของพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ร่วมกันทําหน้าที่สานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือสังคมตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนครบทุกมิติ ผ่านกิจกรรม 3 ด้านหลัก คือ กีฬา ดนตรี และชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ที่เชื่อใน ‘พลังคนไทย’ และ ‘พลังแห่งความเป็นไปได้’