Happening

HAPPENING
“POSSIBILITIES OF LOVE”
สัมผัสประสบการณ์ “เป็น ไป ได้”
สุดเอกซ์คลูซิฟ กับ JEFF SATUR

By 11 July 2023 No Comments

รายละเอียดเพิ่มเติม POSSIBILITIES OF LOVE :

 • จำหน่ายบัตร 120 ใบ จาก 150 ที่นั่ง โดยบัตรที่เหลืออีก 30 ใบ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพื่อลุ้นรับบัตรได้ที่
  Facebook: KING POWER OFFICIAL, Facebook: KING POWER MAHANAKHON OFFICIAL, Facebook: FIRSTER OFFICIAL
 • สั่งซื้อบัตรได้สูงสุด 3 ใบ/ 1 ID ในกรณีที่ไม่ยืนยันสิทธิ์หน้างาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทน และไม่สามารถขอคืนเงินหลังการสั่งซื้อได้ในทุกกรณี
 • การซื้อออนไลน์ สามารถชำระค่าบริการด้วย QR Payment, Credit/Debit Card, Over the Counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)
 • ลำดับการจัดที่นั่ง เป็นไปตามลำดับการซื้อบัตรในระบบของ Zipevent
 • ลำดับการจัดที่นั่งสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากกิจกรรมในเพจต่างๆ ของ King Power และบริษัทในเครือ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับที่นั่ง การพิจารณาและตัดสินใจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจโต้แย้งได้
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการอื่นๆ ของ Zipevent
 • ทุกสิทธิ์ที่ได้เข้าร่วมงาน ได้รับ Voucher THB200 จาก Thai Taste Hub Mahanakhon CUBE, ได้รับสิทธิ์ขึ้น Mahanakhon SkyWalk ฟรี และได้รับ Cash Voucher THB 500 จาก FIRSTER By King Power เมื่อซื้อขั้นต่ำ THB2,000
 • ทุกสิทธิ์ที่ได้เข้าร่วมงาน ได้รับของที่ระลึกพิเศษ (Jeff Griptok, Acrylic Keychain, Folding Bag) แต่จะมีเพียง 50 คนเท่านั้น ที่จะได้ลุ้นรับโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นจาก Jeff
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำไม้เซลฟีเข้างานได้, Tripod ห้ามนำเข้างานเด็ดขาด และกล้อง DSLR สามารถนำเข้างานชั้น 74 ได้ เเต่ห้ามนำขึ้นชั้น 78 คิง เพาเวอร์ มหานคร
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น
 • บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อข้อเรียกร้องใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือข้อเรียกร้องหรือความเสียหายของบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียหายซึ่งประโยชน์ การสูญเสียสิ่งที่คาดหวัง การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ทางอ้อม กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยประการสำคัญ หรือเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ และบรรดาข้อเรียกร้องที่รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ต่อบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและการตัดสินใจของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับว่าการพิจารณาและตัดสินใจทั้งหมดของบริษัทฯ จะถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด
 • รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • จำกัดการซื้อ 3 สิทธิ์ต่อ 1 บัตรประจำตัวประชาชน หากตรวจสอบพบว่าซื้อเกินสิทธิ์ที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการยกเลิกสิทธิ์และงดคืนเงินทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถตัดทอนเพิ่ม แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นได้ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว