การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดเอกสาร
ดาวน์โหลด
แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้
– สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
– สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
– สิทธิในการลบข้อมูล
– สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล
– สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
– สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

แบบคำขอถอนความยินยอม
กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิถอนความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แบบคำขอ โปรดติดต่อ ทางอีเมล [email protected]