HappeningKing Power Thai Power

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย
ส่งมอบความอบอุ่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

By 5 February 2021 No Comments

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจ และส่งมอบความอบอุ่นให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่ผ่านมา โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังขาดแคลนและต้องการผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น โดยได้ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือ เดินทางไปในชุมชุนต่างๆ เพื่อส่งมอบ “ผ้าห่มกันหนาว” ให้กับประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ

เพราะเราเชื่อว่า พลังคนไทยที่รักและห่วงใยกัน จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป

#KINGPOWERTHAIPOWERพลังคนไทย